کارگاه آموزشی دولوپر اسکرام

unnamed file.PSD

گواهینامه PSD I چیست؟

گواهینامه PSD I یا Professional Scrum Developer I نشان می دهد که دارنده آن شناخت مناسب و قابل قبولی نسبت به چارچوب اسکرام و بکارگیری روشها، تکنیکها و فرآیند تولید محصول باکیفیت دارد و می داند که به عنوان یکی از اعضای تیم اسکرام چگونه در تیم رفتار کند تا نتیجه کار تیم منجر به تولید محصولاتی قابل اتکا گردد. این گواهینامه توسط موسسه Scrum.org آمریکا صادر می شود. این آزمون شامل 80 سوال تستی است که بایستی طی 60 دقیقه پاسخ داده شود و بصورت آنلاین برگزار می شود. حداقل نمره قبولی آن 85% است که باعث شده این آزمون در زمره آزمونهای سخت قرار گیرد.

معروفترین گواهینامه های دولوپری در چارچوب اسکرام توسط دو موسسه Scrum.org و Scrum Alliance بشرح زیر صادر می شوند:

موسسه Scrum.org توسط آقای Ken Schwaber یکی از مبدعان اسکرام در سال 2009 تاسیس شد. یکی از مزیتهای آزمون PSD I این است که الزامی به شرکت در دوره های آموزشی موسسه مذکور نمی باشد و می توان با مطالعه شخصی و سایر روشها آمادگی لازم را در خود ایجاد نمود. لیکن سختی عبور از امتحان آن باعث شده که این گواهینامه به قابل اتکاترین گواهینامه در این حوزه بدل گردد. هزینه شرکت در این آزمون 200 دلار آمریکا می باشد.

موسسه Scrum Alliance در سال 2001 تاسیس شد و گواهینامه CSD یا Certified Scrum Developer را صادر می کند. شرط اخذ این گواهینامه، شرکت در دوره آموزشی سه روزه مربوطه است که هزینه آن حدودا 1500 دلار می باشد. این دوره در کشورهای نزدیک همچون امارات متحده عربی و هند برگزار می گردد. البته این گواهینامه هم برای خود آزمون دارد ولی سوالات آزمون آن توسط خود استاد طرح می گردد و سوالات امتحان اساتید مخنلف یکسان نیستند و با توصیه نامه استاد گواهینامه صادر می شود. لیکن عبور از آن ساده است و تنها مانع اصلی ، شرکت در دوره آموزشی آن است.

با توجه به توضیحات ارائه شده با اینکه ورود گواهینامه PSD I به بازار حرفه ای عمر کمتری نسبت به گواهینامه CSD دارد ولی خط کش قابل اطمینان تری برای ارزیابی دانش دارنده آن است و از اینرو در فضای کار جهانی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.

ما در تلاش هستیم تا با کمک به جامعه صنعت نرم افزار ایران، دانش بازیگران آن را بالا برده تا نه تنها در بکارگیری چارچوب اسکرام موفق باشند بلکه سطح کاری خود را به سطوح قابل قبول جهانی ارتقا دهند.

چرا کارگاه آموزشی دولوپر اسکرام؟

در یک تیم اسکرام فقط سه نقش وجود دارد: Scrum Master, Product Owner و Development Team. دوره های آموزشی که تابحال در صنعت نرم افزار کشور ارائه شده فقط برای نقشهای Scrum Master و Product Owner بوده اند و با اینکه تعدد اعضای Development Team یعنی بین 3 تا 9 نفر از تعداد اعضای سایر نقشها بیشتر است ولی این نقش مغفول مانده و دوره آموزشی یا کارگاه قابل اتکایی برای آن ارائه نشده است. از منظری دیگر با حسابی سرانگشتی می فهمیم که تعداد دولوپرها در صنعت نرم افزار کشور به شدت بیش از تعداد اسکرام مسترها و مالکین محصول است و کیفیت محصولات نرم افزاری تولیدی فاصله معناداری با استانداردهای جهانی دارد. همه موارد فوق دلیلیست بر موجه بودن تولید این محصول آموزشی باکیفیت توسط برگزارکنندگان دوره که خود این مسیر را طی کرده و توانستند گواهینامه دولوپر حرفه ای اسکرام (PSD I) را از موسسه Scrum.org آمریکا دریافت کنند.

هدف از برگزاری کارگاه

تولید محصولات نرم افزاری در زمره تولید محصولات پیچیده قرار می گیرد. این که یک محصول باکیفیت بالا در زمان قابل قبول و بودجه مطلوب تولید شود خواسته تمام تیمها، شرکتها و سازمانهای نرم افزاری است. اما واقعا صنعت نرم افزار کشور تا چه حد توانسته و می تواند در چارچوب یاد شده حرکت کند. باید بی تعارف باشیم که کمتر تیم، شرکت یا سازمانی در ایران وجود دارد که محصولاتش مطابق انتظارات فوق تولید شود. البته به نظر نگارنده شرایط موجود فعلی شرایطی طبیعی است زیرا بسیاری از سازمانها همچنان تولیدات خود را بر اساس مدلهای سنتی انجام می دهند و آنهایی هم که درهای سازمان خود را به روی مدلهای جدید باز کرده اند به درستی آن را منتقل نکرده و عملا از پتانسیلهای آن استفاده نمی کنند. در این بین جای خالی دوره های آموزشی باکیفیت که واقعا منجر به انتقال مفاهیم درست و استاندارد شود خالیست. در دنیای پرشتاب کنونی دیگر از آن گذشته که فقط بنشینیم و کد بزنیم و پس از زمان طولانی از غار درآئیم و با دیدگاه گارد بسته در مقابل تغییرات نیازمندیهای مشتری، محصول تولید شده را به زور تحویل دهیم.

امروزه سازمانهایی موفق خواهند بود که با رویکردی تدریجی و تکاملی محصول را با پذیرش رسمی تغییرات نیازمندیهای مشتری تولید کنند و خود عطش اخذ بازخورد دائمی از مشتری داشته باشند. دیگر صرفا کد زدن و تولید محصولی که فقط کار کند ارزش محسوب نمی شود بلکه کدی قابل قبول است که علاوه بر ایجاد ارزش برای مشتری هزینه های نگهداری و توسعه آن نیز کم باشد. دیگر تولید یک نفره محصول با توجه به افزایش روزافزون پیچیدگی نیازها، راه حل قابل قبولی برای تولید محصولات نخواهد بود و لاجرم بایستی به سمت تیم و تیم سازی رفت.

مبحثی که بالغ شدن در آن نیازمند آموزشهای عمیق و تمرینهای مستمر است. چارچوب اسکرام زمینی است که تکرار و تمرین مستمر قوانین آن سازمانها را در مسیر رسیدن به محصولات باکیفیت قرار می دهد. نقطه شروع همه اینها دانستن قوانین کار تیمی و روش و فرآیند درست تولید محصول است که تلاش می شود در این کارگاه آموزشی با ارائه محتوایی بسیار با کیفیت این مهم عملی گردد.

سرفصلهای دوره

 • خلاصه ای بر اجایل
 • معرفی چارچوب اسکرام
 • نگاهی بر نقشها، رویدادها، اصول و قوانین کار تیمی در اسکرام
 • ساخت Product Backlog
 • کار با Spike, Task, Feature, User Story, Epic و …
 • فرآیند Requirement Gathering
 • تجزیه و تحلیل نیازمندیها و تولید اسناد طراحی
 • روشهای طراحی UI شامل Wireframing, Mock-up, Prototyping
 • آشنایی با ابزار Axure RP برای تولید سند طراحی UI
 • تولید سند طراحی Back-end
 • معرفی Sunny Day – Rainy Day
 • بررسی Acceptance Criteria
 • تولید سند طراحی Acceptance Criteria
 • آموزش نحوه تعریف سند Definition of Done
 • مروری بر تست و بررسی Test Quadrants
 • معرفی Unit Test
 • معرفی Integration Test
 • معرفی Acceptance Test
 • معرفی System Test
 • معرفی Non-functional Acceptance Test
 • معرفی Showcase Test
 • معرفی Usability Test
 • معرفی Exploratory Test
 • معرفی Performance Test
 • معرفی Load Test
 • معرفی TDD: Test Driven Development
 • معرفی ATDD: Acceptance Test Driven Development
 • معرفی BDD: Behavior Driven Development
 • معرفی ساختارهای Given-When-Then و AAA: Arrange-Act-Assert
 • معرفی ابزارهای FitNesse, Cucumber, SpecFlow
 • نامگذاری Unit Test
 • اتومات کردن اجرای Unit Test
 • مروری بر ابزارهای xUnit جهت اجرای یونیت تست
 • مروری بر Mocking Frameworks
 • معرفی انواع Test Double شامل Dummy Object, Fake Object, Test Spy, Mock Object, Test Stub
 • مزایای Test First Development
 • مروری بر متریکهای ارزیابی کد
 • معرفی متریک Code Coverage
 • معرفی متریک Cyclomatic Complexity
 • معرفی متریکهای Efferent, Afferent
 • معرفی متریک Depth of Inheritance
 • معرفی Solid Principles شامل
  1. SRP: Single Responsibility Principle
  2. OCP: Open/Close Principle
  3. LSP: Liskov Substitution Principle
  4. ISP: Interface Segregation Principle
  5. DIP: Dependency Inversion Principle
 •  اصول ساده سازی طراحی و توسعه
  1. بررسی اصل DRY: Don’t Repeat Yourself
  2. بررسی اصل KISS: Keep It Simple Stupid
  3. بررسی اصل YAGNI: You Aren’t Gonna Need It
 • مروری بر Design Patterns
 • مروری بر Refactoring
 • معرفی Technical Debt
 • مروری بر ALM: Application Lifecycle Management و ابزارهای مربوطه شامل Jira و TFS
 • مروری بر Pair Programming
 • مروری بر Code Review
 • مروری بر Kanban
 • آموزش بکارگیری مفهوم WIP: Work in Process با هدف افزایش سرعت تولید محصول خروجی توسط تیم
 • Product Backlog Refinement
 • معرفی تکنیک Pomodoro با هدف مدیریت بهینه زمان توسط اعضای تیم
 • مروری بر CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
 • بکارگیری متریکهای عملکرد تیم با هدف ارزیابی و تطبیق روزانه عملکرد از جمله Cycle Time, Work Item Age, Work in Progress, Throughput
 • برگزاری امتحان تستی کوتاه مشابه سوالات امتحان PSD I در پایان دوره
 • نکات مهم شرکت در امتحان PSD I
 • ارائه یک نسخه کامل سوالات امتحان PSD I به شرکت کنندگان (شامل 80 سوال تستی) به همراه پاسخ

آیا به اسکرام نیاز دارید؟

اگر با مسائل زیر مواجهید به اسکرام نیاز دارید:

 • آیا در حجم انبوه کارهای ورودی غرق شده اید و احساس می کنید که تحت کنترلتان نیستند؟
 • آیا از کیفیت محصول خود راضی نیستید و راهی جز کنار آمدن با آن نمی بینید؟
 • آیا فیچرهایی که تولید می کنید دائما با کشف باگ توسط مشتری برگشت داده می شوند؟
 • آیا حس می کنید که از منابع انسانی تیم تولید به طور موثر استفاده نمی کنید؟
 • آیا محصولی تولید می کنید که در نهایت رضایت مشتری را جلب نمی کند؟
 • آیا محصول خود را به موقع و با سرعت لازم به بازار نمی رسانید؟
 • آیا احساس می کنید که توان واقعی لازم برای رقابت قدرتمندانه با رقبا را ندارید؟
 • آیا پیچیدگی تولید محصول باعث می شود که نتوانید کار تیمی واقعی انجام دهید؟
 • آیا نتایج کار اعضای تیم تولیدتان همراستا نیستند؟
 • آیا تغییرات سریع بازار و نیازمندیهای مشتری نتایج کار شما را تحت تاثیر قرار می دهند؟

این دوره به درد چه کسانی می خورد؟

 • بطور قطع برای تمام برنامه نویسان که می خواهند نوع نگاه خود به توسعه نرم افزار و نحوه ایفای نقش خود در یک تیم توسعه را ارتقاء دهند.
 • تحلیلگران نرم افزار
 • معماران نرم افزار
 • فعالین حوزه تست نرم افزار
 • مالکین محصول
 • اسکرام مسترها
 • مدیران محصول و پروژه

طول دوره

مدت این دوره 16 ساعت بوده و طی دو روز برگزار می گردد.

مدرس اول دوره

سید مهدی حسینی

سید مهدی حسینی

دارای گواهینامه های اسکرام مستر حرفه ای، مالک محصول حرفه ای و دولوپر حرفه ای اسکرام از آمریکا

PSM III, PSM II, PSM I, PSD I, PSPO I, SPS

در شرکت سفرهای علی بابا مشغول مربیگری تیمها برای بکارگیری اسکرام هستند. برنامه نویسی را از سال 1377 شروع و برای سالهای متمادی بصورت شخصی برنامه نویسی کرده اند و در چند سال اخیر تجربه کار تیمی تولید محصولات نرم افزاری را داشته اند. علاقه وصف ناپذیری به کار در حوزه کارآفرینی، صنعت نرم افزار، شرکتهای استارتاپی و محصولات تکنولوژیک داشته و به همین علت مستمرا تلاش کرده اند تا دانش و ابزارهای مورد نیاز این حوزه را یاد گرفته، بکار برده و بروز باشند. از سال 92 با رویکرد اجایل و چارچوب اسکرام آشنا شدند و به موازات در تیم های نرم افزاری به شکل واقعی در حال استفاده از آن بوده و هستند. به علاوه بصورت متمرکز در حال کار در حوزه آموزش و مشاوره اسکرام هستند تا با کمک به جامعه کارآفرینی کشور، دانش فعالین آن را بالا برده تا نه تنها در بکارگیری چارچوب اسکرام موفق باشند بلکه سطح کاری خود را به سطوح قابل قبول جهانی ارتقاء دهند.

*بهترین تفریح و عادتشان مطالعه کتاب است*

کتابهای مطالعه شده و نظراتی که برای استفاده دیگران در مورد آنها نوشته اند در اکانت اینستاگرامشان در دسترس هستند.

اکانت اینستاگرام: mehdi_hoseini1357

مدرس دوم دوره

ایمان محمودی نسب

ایمان محمودی نسب

دارای گواهینامه دولوپر حرفه ای اسکرام از آمریکا

PSD I

آشنایی ایشان با دنیای کدنویسی در دوران دبیرستان و از طریق ویژوال بیسیک بود. سال‌ها به یادگیری و تدریس این زبان مشغول بودند تا اینکه با دنیای وب آشنا شدند. زبان سی‌شارپ انتخابشان برای توسعه بک‌اند اپلیکیشن‌های وبی بود و درنهایت علاقمند به زبان جدانشدنی و محبوبِ وب یعنی جاوااسکریپت شدند. سال‌هاست در شرکت های استارت‌آپی، کوچک و بزرگ درحال کسب تجربه‌های ارزشمند هستند. چندسالی‌ست که شروع به یادگیری و بکارگیری چارچوب اسکرام کرده‌اند که تجربه‌ای فوق‌العاده در زمینه توسعه نرم‌افزار است. دارای گواهینامه دولوپر حرفه‌ای اسکرام از شرکت آمریکایی Scrum.org هستند و تلاش می‌کنند توسعه بر مبنای اسکرام رو در کشورشون گسترش بدهند. در حال حاضر در یک شرکت  بزرگ نرم‌افزاری در زمینه برنامه‌ریزی منابع سازمانی به عنوان توسعه‌گر ارشد وب مشغول به کار هستند.

اگه علاقمند هستید با ایشان بیشتر در ارتباط باشید از طریق لینکداین می‌تونید دنبالشون کنید.