آزمون های رایگان اسکرام
Scrum Open Assessments

مؤسسه Scrum.org آمریکا برای کسانی که تازه با مفاهیم اجایل و اسکرام آشنا شده اند قابلیتی به نام Open Assessment ارائه نموده که طی آن برای گواهینامه های مختلف سؤالاتی را بصورت رایگان و تستی در اختیار متقاضیان قرار می دهد تا بتوانند دانش پایه ای خود را ارزیابی کنند.

برای هر آزمون تعدادی سؤال طبق گواهینامه های زیر ارائه می شود که علاقه مندان بایستی طی ۳۰ دقیقه به آنها پاسخ دهند و حداقل امتیاز قبولی ۸۵% می باشد. این سؤالات نقطه شروع خوبی جهت آماده شدن برای آزمون های اصلی اسکرام هستند.