مجموعه تکنیک های تعاملات تیمی برای درگیر کردن همه اعضاء با هدف رسیدن به نتایج بهتر

(کاری از بچه های کمپین آزمون PSM II)

مهدی فکور

مهدی فکور

داوود آقایی

کتایون خدایی

فرید فرنیا

پدرام کشاورزی

مریم جزایری

نرجس جزایری

ویدئوها

Wicked Questions

Helping Heuristics

1-2-4-All

Ecocycle Planning

TRIZ

Appreciative Interviews

Impromptu Networking

دیدگاهتان را بنویسید