Uncategorized

دورکاری ؟؟؟؟ ضربه بعدی را به شما خواهـد زد !!!!

منتشر شده در

(دورکاری و راه حل اسکرام) نویسنده : Dominik Maximini – تاریخ انتشار ۳۱ مارچ ۲۰۲۰ ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار این مقاله با اجازه و هماهنگی نویسنده ترجمه و منتشر می شود . لینک مقاله اصلی : https://www.scrum.org/resources/blog/working-remotely-will-hit-you-next   شرایط حال حاضر جهان بسیاری از مردم در سراسر جهان […]

Uncategorized

مهارتهای نرم در اسکرام – مهارت خودآگاهی و خودشناسی (بخش سوم)

منتشر شده در
مهارتهای نرم در اسکرام

حال که می دانیم مهارت خودآگاهی و خودشناسی مهمترین بخش از مجموعۀ مهارتهای نرم است ، لازم است روش به دست آوردن این مهارت را بیاموزیم . خودآگاهی در حقیقت به معلومات و دانشی مربوط است که فرد از خویشتن خویش دارد و به شکلی موثر به این موضوع کمک می کند که خصوصیات روحی […]

Uncategorized

مهارتهای نرم در اسکرام – مهارت خودآگاهی و خودشناسی (بخش دوم)

منتشر شده در
مهارتهای نرم - مهارت خودآگاهی و خودشناسی

مهارتهای نرم در اسکرام نگرشی نو به کار تیمی و روابط انسانی مهارت خودآگاهی و خودشناسی   علم و چارچوب اسکرام که برای پروژه های پیچیده خلق شده، دارای یازده المنت اصلی است. این المنتها به صورت ساده، اسکلت و ساختار اجرایی و تکنیکی اسکرام را فراهم می آورند. این سیستم زمانی درست کار می […]

Uncategorized

مهارتهای نرم در اسکرام – نگرشی نو به کار تیمی و روابط انسانی (بخش اول)

منتشر شده در
مهارتهای نرم

علم و چارچوب اسکرام که برای پروژه های پیچیده و فضای کاری با عدم قطعیت بالا خلق شده، دارای یازده المنت اصلی است. این المنتها به صورت ساده ، اسکلت و ساختار اجرایی و تکنیکی اسکرام را فراهم می آورند. این سیستم زمانی درست کار می کند که روحی در آن دمیده شود. این روح […]