Uncategorized

آمارها و روندهای جدید در سیزدهمین گزارش وضعیت چابکی در جهان

منتشر شده در
سیزدهمین گزارش وضعیت چابکی در جهان

سیزدهمین گزارش سالانه وضعیت چابکی در جهان توسط کمپانیCollabNet VersionOne  منتشر شده است. این گزارش قدیمی‌ترین گزارش بررسی وضعیت چابکی در جهان با بیشترین ارجاع است. این نظرسنجی نشان می­دهد پذیرش جهانی رویکردهای چابک در حال افزایش است. در گزارش امسال متناظر با افزایش اهمیت دواپس، بخش دواپس به همراه نتایج گسترده‌تری ارائه شده است. موضوع مدیریت جریان ارزش برای اولین بار […]