با هدف افزایش سرعت ترویج تفکر چابک در صنعت کشور و ایجاد هم افزایی، مدرسه اسکرام مدل کسب و کاری خود را به مدل پلتفرم تغییر داده است. لذا از این پس افرادی که در دنیای اجایل دارای تخصص بوده، علاقمند به تدریس و دارای مشخصات زیر باشند می توانند به عنوان مدرس با مدرسه اسکرام همکاری نمایند:

1- دارای تخصص در یکی از زیرشاخه های زیر باشند:

  • چارچوبهایی همچون اسکرام و کانبان
  • حوزه مدیریت محصول دیجیتال
  • حوزه اجایل لیدرشیپ
  • دوره های دولوپری با تاکید و مبتنی بر رویکرد اجایل
  • حوزه دواپس
  • SAFe
  • PRINCE2
  • ITIL
  • حوزه تجزیه و تحلیل و مهندسی نیازمندیها
  • خدمات مشاوره و کوچینگ تفکر چابک به شرکتهای مبتنی بر فناوری

2- تجربه مناسبی از تخصصی که می خواهند ارائه دهند، داشته باشند.

3- ترجیحا توسط موسسات بین المللی صاحب نام تایید شده و از آنها گواهینامه داشته باشند.

4- داشتن تجربه تدریس امتیاز محسوب می شود.

در صورتی که دارای شرایط فوق هستید از طریق ایمیل مدرسه اسکرام و یا واتساپ پشتیبانی که اطلاعات آنها در صفحه تماس با ما موجود است، مراتب آمادگی خود را اعلام فرمایید.

پس از آن طی یک جلسه مشترک شرایط شما بررسی و در صورت مناسب بودن همکاری شما با مدرسه اسکرام برای تولید و ارائه محصولات این حوزه به عنوان مدرس آغاز می گردد.