باشگاه پیشرفت

(اینجا جایی است که افراد با کمک مدرسه اسکرام و توانمند شدن در آزمونهای موسسه Scrum.org آمریکا شرکت و بر اساس دسته بندی زیر مسیر پیشرفت حرفه ای خود در دنیای اسکرام را طی می کنند)

اعضاء طلایی
(اعضای دارای حداقل چهار گواهینامه از Scrum.org)

مهدی فکور
مهدی فکور
PSM I, PSPO I, PSD I, SPS, PSK I
محمد اسماعیل پدران
محمد اسماعیل پدران
PSM II, PSM I, PSPO I, PSD I, PSK I
سید مهدی حسینی
سید مهدی حسینی
PSM III, PSM II, PSM I, PSD I
PSPO I, SPS, PAL I, PSK I

اعضاء نقره ای
(اعضای دارای دو یا سه گواهینامه از Scrum.org)

پدرام کشاورزی
پدرام کشاورزی
PSM I, PSPO I
تهمینه قبادی
تهمینه قبادی
PSM I, PSPO I
کسری طوفانی
کسری طوفانی
PSM I, PSD I, PSPO I
فاطمه عرفانیان
فاطمه عرفانیان
PSM I, PSPO I
فرشته میرحسینی
فرشته میرحسینی
PSM I, PSPO I
داوود آقایی
داوود آقایی
PSM I, PSPO I, SPS
فاطیما مروتی
فاطیما مروتی
PSM I, PSPO I
علی لواسانی
علی لواسانی
PSM I, PSPO I
مریم غفوری
مریم غفوری
PSM I, PSPO I, SPS
سهیل سعادتی
سهیل سعادتی
PSM I, PSPO I

اعضاء برنزی
(اعضای دارای یک گواهینامه از Scrum.org)

حسین امینی مجد
حسین امینی مجد
PSM I
مهرناز یوسفی
مهرناز یوسفی
PSM I
محمدعلی یاسری پور
محمدعلی یاسری پور
PSM I
ماندانا نوری
ماندانا نوری
PSM I
مریم اطهری
مریم اطهری
PSM I
کتایون خدایی
کتایون خدایی
PSM I
سید مهدی جلالی
سید مهدی جلالی
PSM I
منصور نورعلی آهاری
منصور نورعلی آهاری
PSM I
بهار رکاب ساز
بهار رکاب ساز
PSM I
علیرضا سادات گوشه
علیرضا سادات گوشه
PSM I
نگین فرقانی
نگین فرقانی
PSM I
یاسمن یقینی
یاسمن یقینی
PSM I
شهین زندی
شهین زندی
PSM I
مجتبی بابایی
مجتبی بابایی
PSM I
ایران قائدی
ایران قائدی
PSM I
الناز اسدی فرد
الناز اسدی فرد
PSM I
نریمان درافشان
نریمان درافشان
PSM I
سید فرید فرنیا
سید فرید فرنیا
PSM I
مهدیس شاه محمد
مهدیس شاه محمد
PSM I
زلیخا توماج نیا
زلیخا توماج نیا
PSM I
نرجس جزایری
نرجس جزایری
PSM I
محمد احسان شیشه بر
محمد احسان شیشه بر
PSM I
راحیل فاضل
راحیل فاضل
PSM I
عاطفه صفری
عاطفه صفری
PSM I
آیدین افشار
آیدین افشار
PSM I
مینا خوشه چین
مینا خوشه چین
PSM I
شهرزاد مقیمی
شهرزاد مقیمی
PSM I
سید یاسر سجادی
سید یاسر سجادی
PSM I
سعید خورشیدی
سعید خورشیدی
PSM I
نازنین علم دوست
نازنین علم دوست
PSM I
ساسان یاوری
ساسان یاوری
PSPO I
ایمان محمودی نسب
ایمان محمودی نسب
PSD I