Uncategorized

ده نکته برای مالکان محصول در رابطه با چشم انداز محصول

منتشر شده در
چشم انداز محصول

تعریف چشم انداز محصول: قبل از اینکه به بیان عمیق بعضی از نکات در رابطه با چشم انداز محصول بپردازیم بهتر است که ابتدا پیش‌زمینه ای از این مفهوم ایجاد کنیم. مالک محصول۲ براساس تعریف چارچوب اسکرام یک نفر است و آن فرد مسئول موفقیت محصول است. از این رو مالک محصول ایجاد کننده، مدیر […]

Uncategorized

راهی بهتر از چرخه های استرس زا برای تحویل محصول

منتشر شده در

در اینجا یک راه بهتر از چرخه های استرس زا برای تحویل محصول را به شما معرفی می کنیم که شما را در مسیر چابکی حفظ کند. تکرار ابهامات باعث ایجاد بدهی فنی بیشتر و کاهش کیفیت محصول می شود. به عبارت دیگر نتیجه زمان گذاشتن روی تکرار ابهامات باعث افزایش دوباره کاری و بدهی […]