Uncategorized

احساس یک تیم عالی چگونه است؟

منتشر شده در
احساس یک تیم عالی

احساس یک تیم عالی و تاثیر آن بر موفقیت های تیم نویسنده : Dan Sloan– تاریخ انتشار ۱۹ ژانویه ۲۰۱۵ ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار این مقاله با اجازه و هماهنگی نویسنده ترجمه و منتشر می شود . لینک مقاله اصلی : https://www.scrum.org/resources/blog/what-does-great-team-feel   آیا شما در محل کارتان […]

Uncategorized

اسکرام و استعاره های آموزشی – سیستم کروز کنترل تطبیقی ACC

منتشر شده در
اسکرام و استعاره های آموزشی

اسکرام و استعاره های آموزشی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. سیستم کروز کنترل تطبیقی ACC یک تکنولوژی در هدایت خودروهای امروزی است. در اسکرام برای آموزش می توانید از استعاره های ملموس استفاده کنید.  نویسنده : Johannes Geske – تاریخ انتشار ۴ مارچ ۲۰۲۰ ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار […]

Uncategorized

ارزش های اسکرام – تمرکز و تاثیر آن بر بهره وری و کسب و کار

منتشر شده در
ارزش های اسکرام - تمرکز

ارزش های اسکرام به معنی کسب و کاری بزرگ است (ارزش های اسکرام – تمرکز و تاثیر آن بر بهره وری و کسب و کار) نویسنده : Jochen (Joe) Krebs– تاریخ انتشار ۱۳ فوریه ۲۰۲۰ ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار این مقاله با اجازه و هماهنگی نویسنده ترجمه و […]

Uncategorized

ارزش های اسکرام و راهکارهای مدیریت همه گیری بیماری کووید-۱۹

منتشر شده در
ارزش های اسکرام

ارزش های اسکرام چگونه می توانند به ما در مبارزه با شیوع ویروس کرونا ( کووید -۱۹) کمک کنند ؟ نویسنده : Ravi Vajaria – تاریخ انتشار ۱۳ مارچ ۲۰۲۰ ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار این مقاله با اجازه و هماهنگی نویسنده ترجمه و منتشر می شود . لینک […]

Uncategorized

تغییر و فرصتی برای تغییر – یک نیاز دائمی برای محیط پیچیده

منتشر شده در
اسکرام ، فرصتی برای تغییر

(مقاله ای در خصوص آمادگی برای تغییر و نیاز دائمی به آن در محیط پیچیده)   نویسنده : Khoa Doan Tien– تاریخ انتشار ۱۰ فوریه ۲۰۲۰ ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار این مقاله با اجازه و هماهنگی نویسنده ترجمه و منتشر می شود . لینک مقاله اصلی : https://www.scrum.org/resources/blog/change-have-chance […]

Uncategorized

رهبری چابک در زمان بحران کروناویروس

منتشر شده در

کروناویروس تیم‌های چابک و اسکرامی بسیار زیادی را در سرتاسر دنیا تحت تاثیر قرار داده است. در این میان رهبری چابک نقش بسزایی در گذر از این دوران خاص دارد. مقدمه در این روزها، کروناویروس میلیون‌ها نفر از تیم‌های چابک و اسکرامی در سرتاسر دنیا را مجبور کرده است که از خانه و با استفاده […]